*PRAVILNIK O DISCIPLINSKOJ I MATERIJALNOJ ODGOVORNOSTI ZAPOSLENIH

1. OPŠTE ODREDBE
Član 1.
Ovim Pravilnikom (u daljem tekstu: Pravilnik) uređuju se obaveze zaposlenih u radu i njihova odgovornost za povredu radnih obaveza i dužnosti i pričinjenu štetu, pokretanje i vođenje disciplinskog postupka, izricanje mera za učinjene povrede radnih obaveza, rokove zastarelosti pokretanja i vođenja postupka, rokove zastarelosti i izvršavnja disciplinskih mera i druga pitanja vezana za disciplinsku i materijalnu odgovornost zaposlenih.
Član 2.
Stupanjem na rad u Školu zaposleni preuzima obaveze i dužnosti na radu i u vezi sa radom.
Član 3.
Zaposleni su međusobno i lično odgovorni za savesno izvršavanje radnih dužnosti i obaveza iz radnog odnosa.
Zaposleni koji svojom krivicom, činjenjem ili nečinjenjem, ne ispunjava svoje dužnosti i radne obaveze ili se ne pridržava odluka donesenih u Školi, čini povredu radne dužnosti i obaveze.
Član 4.
Zaposleni odgovara samo za povredu radne dužnosti i obaveze koja je u vreme izvršenja bila utvrđena zakonom i ovim Pravilnikom.
Krivična odgovornost, odgovornost za privredni prestup i odgovornost za prekršaj, ne isključuje disciplinsku odgovornost zaposlenog, ako ta radnja predstavlja povredu dužnosti i obaveze.
Član 5.
Zaposleni koji na radu i u vezi sa radom namerno ili iz krajnje nepažnje prouzrokuje štetu školi, dužan je da je nadoknadi.

2. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST

1. Radne obaveze i disciplinske mere
Član 6.
Zaposleni je dužan:
1.da čuva imovinu škole, da se prema njoj odnosi sa pažnjom dobrog domaćina,
2.da ulaže lične i stručne sposobnosti pri radu i da racionalno koristi sredstva za rad,
3.da lično i savesno obavlja svoj posao, da izvršava svoje radne dužnosti i obaveze koje proizlaze iz rada,
4.da rad obavlja u određeno vreme i da se za vreme rada ne udaljava sa svog radnog mesta,
5.da čuva poslovnu tajnu,
6.da stalno usavršava svoje radne i stručne sposobnosti,
7.da se pridržava zaštitnih mera pri radu,
8.da izvršava odluke nadležnih organa,
9.da se pridržava zakona i opštih akata škole.

Član 7.
Lakše povrede radnih obaveza su:
1.neblagovremen dolazak na posao i odlazak sa posla pre završetka radnog vremena ili neopravdano odsustvovanje sa posla za vreme kad je obavezna prisutnost, najmanje tri radna dana u toku 3 meseca;
2.nesavesno čuvanje službenih spisa ili podataka;
3.neuredno držanje dokumentacije, materijala i sredstava za rad;
5.neobaveštavanje o propustima u vezi sa zaštitom na radu;
6.neprijavljivanje ili neblagovremeno prijavljivanje kvarova na uređajima i sredstvima za rad i zaštitnim sredstvima kada nema štetnih posledica;
7.neovlašćeno izdavanje radnih naloga;
8.prikrivanje materijalne štete;
9.neuredno vođenje evidencije iz oblasti rada;
10.neopravdano propuštanje zaposlenog da u roku od 24 časa obavesti o sprečenosti dolaska na posao;
11.nedolično ponašanje prema ostalim zaposlenima ( svađa, uvreda i sl.);
12.neizvršavanje ili nesavesno, neblagovremeno ili nemarno izvršavanje poslova ili naloga pretpostavljenog,
13.nedostojno, uvredljivo ili na drugi način neprimereno ponašanje prema zaposlenima, roditeljima učenika i drugim strankama;
14.odbijanje davanja podataka ili davanje netačnih podataka zaposlenima i roditeljima, ako je davanje podataka propisano zakonom ili propisom donetim na osnovu zakona;
15.zloupotreba službenog položaja ili prekoračenje ovlašćenja;
16.nezakonito raspolaganje materijalnim sredstvima;
17.radnje koje ometaju zaposlene, roditelje i druge stranke u ostvarivanju njihovih prava i ineteresa u postupku pred organima škole;
18.odbijanje poslova radnog mesta na koje je zaposleni rapoređen ili odbijanje naloga direktora, odnosno neposrednog rukovodioca, bez opravdanih razloga;
19.neopravdan izostanak sa posla najmanje dva uzastopna radna dana,
20.zloupotreba prava odsustvovanja u slučaju bolesti;
21.odbijanje stručnog usavršavanja na koje je zaposleni upućen;
22.dolazak na rad u pijanom stanju ili uživanje alhohola ili drugih opojnih sredstava koja smanjuju radnu sposobnost u toku radnog vremena;
23.obavljanje privatnog posla za vreme rada
24.neizvršavanje obaveze iz svoje nadležnosti od strane odeljenskog starešine25.povreda prava i obaveza vezanih za status zaposlenog u školi;
26.odavanje poslovne ili profesionalne tajne
Za povrede iz stava 1. ovog člana može se izreći novčana kazna u visini do 20% plate za puno radno vreme, isplaćene za mesec u kome je novčana kazna izrečena.
Član 8.
Teže povrede radnih obaveza su:
1.izvršenje krivičnog dela na radu ili u vezi sa radom;
2. ugrožavanje ili povređivanje fizičkog ili psihičkog integriteta deteta, odnosno učenika(fizičko kažnjavanje, moralno, seksualno ili na drugi način učinjeno zlostavljanje);
3.vređanje dece, učenika i zaposlenih koje se ponavlja ili utiče na proces obrazovanja;
4.izražavanje nacionalne ili verske netrpeljivosti;
5.podstrekavanje na upotrebu alkoholnih pića kod učenika, ili njeno omogućavanje, davanje ili neprijaljivanje nabavke i upotrebe;
6.podstrekavanje na upotrebu narkotičkog sredstva kod učenika, ili njeno omogućavanje, davanje ili neprijavljivanje nabavke i upotrebe;
7.nošenje oružja u školi ili krugu škole;
8.političko organizovanje i delovanje u prostorijama škole;
9.nepotpuno, neblagovremeno i nesavesno vođenje evidencije;
10.neovlašćena promena podataka u evidenciji, odnosno školskoj ispravi, brisanjem, dodavanjem, precrtavanjem ili izostavljanjem podataka;
11.uništenje, oštećenje, skrivanje ili iznošenje evidencije, odnosno školske isprave;
12.odbijanje davanja na uvid rezultata pismene provere znanja učenicima, roditeljima, odnosno starateljima;
13.odbijanje prijema i davanja na uvid evidencije licu koje vrši nadzor nad radom ustanove, roditeljima odnosno starateljima;
14.pripremanje učenika škole radi ocenjivanja, odnosno polaganja ispita, od strane zaposlenog u toj školi;
15neizvršavanje radne i druge obaveze u smislu propisa o štrajku;
Za povrede obaveza zaposlenog iz stava 1 ( tačka 1 – 15) izriče se mera prestanka radnog odnosa ako je povreda učinjena umišljajem ili iz svesnog nehata i ako nisu utvrđene olakšavajuće okolnosti za zaposlenog.U ostalim slučajevima može se izreći novčana kazna u visini od 20% do 35 % od plate isplaćene za mesec u kome je odluka doneta, u trajanju od 3 do 6 meseci.
Član 9.
Direktor škole pokreće, vodi, donosi odluku i izriče meru u disciplinskom postupku protiv zaposlenog.
Član 10.
U disciplinskom postupku shodno se primenjuju pravila upravnog postupka o usmenoj raspravi, dokazivanju, zapisniku i dostavljanju.
2. Disciplinski postupak

Član 11.
Ovlašćenje za vođenje disciplinskog postupka i izricanje disciplinske mere može se preneti na drugog zaposlenog u školi.
Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana daje direktor škole u pismenoj formi.
Član 12.
Disciplinski postupak protiv zaposlenog u školi pokreće direktor zahtevom za pokretanje disciplinskog postupka.
Svaki zaposleni u školi ima pravo na inicijativu za pokretanje disciplinskog postupka koja mora biti obrazložena.
Član 13.
Postupak se pokreće pismenim zahtevom koji sadrži:
– ime i prezime zaposlenog,
– radno mesto na koje je raspoređen
– opis povrede radne obaveze,i vreme izvršenja i
– dokaze koji ukazuju na izvršenje povrede.
Zahtev iz stava 1. ovog člana dostavlja se zaposlenom i sindikatu.
U postupku utvrđivanja odgovornosti za zaposlenog disciplinski organ (direktor)dužan je da omogući učešće predstavnika sindikata.
Član 14.
Direktor škole dužan je da u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva za pokretanje disciplinskog postupka utvrdi da li postoje uslovi za vođenje postupka.
Član 15.
Ako utvrdi da je nastupila zastarelost za pokretanje postupka ili ako se utvrdi da radnja za koju se radnik tereti ne predstavlja povredu radne obaveze propisane zakonom, propisima iz oblasti obrazovanja i ovim Pravilnikom, direktor Škole će odbaciti zahtev za pokretanje disciplinskog postupka i doneti odluku o obustavi disciplinskog postupka.
Ova odluka sadrži iste podatke kao i odluka o izricanju disciplinske mere i mora biti obrazložena.

Član 16.
Ako se u prethodnom postupku utvrdi da ima osnova za vođenje disciplinskog postupka, direktor je dužan da sprovede disciplinski postupak, izvede dokaze, utvrdi odgovornost i donese odluku o izricanju disciplinske mere.
Član 17.
Rasprava pred organom za vođenje disciplinskog postupka je usmena i javna.
Javnost se može delimično ili u potpunosti isključiti samo u slučajevima utvrđenim zakonom, iz razloga čuvanja vojne, poslovne ili druge tajne.
Član 18.
Disciplinska rasprava započinje čitanjem zahteva za pokretanje disciplinskog postupka, posle čega se poziva radnik protiv koga je pokrenut postupak da se izjasni o povredi radne obaveze koja mu se stavlja na teret.
Za vreme dok radnik protiv koga je pokrenut postupak daje svoju izjavu svedoci ne prisustvuju raspravi.
Svedoci daju svoju izjavu posle radnika protiv koga je pokrenut postupak.Ako je potrebno može da se izvrši suočenje između radnika protiv koga je pokrenut postupak i svedoka.
Posle svedoka saslušavaju se veštaci, ako ih ima, čitaju se spisi, dokumenta i izjave svedoka koji ne prisustvuju raspravi pred organom koji vodi disciplinski postupak
Član 19.
Zaposleni ima pravo da na glavnoj raspravi iznosi činjenice, predlaže dokaze, postavlja pitanja, daje objašnjenja i stavlja primedbe u vezi sa datim iskazima svedoka i veštaka.
Zaposleni ima pravo da u disciplinskom postupku uzme branioca.
Branilac zaposlenog ima pravo da razmatra spise i preduzima sve radnje u postupku kao i radnik.
Član 20.
O toku glavne rasprave vodi se zapisnik u koji se unose podaci od značaja za predlaganje odluke o izricanju disciplinske mere: težina povrede radne obaveze, stepen odgovornosti, uslovi pod kojima je učinjna povreda, dotadašnji rad i ponašanje radnika i sl.
Zapisnik sadrži podatke o: vremenu i mestu održavanja glavne rasprave, imenu i prezimenu radnika koji je izvršio povredu radne obaveze, odnosno podatke o njegovom braniocu i drugim učesnicima u glavnoj raspravi, podatke o utvrđenom činjeničnom stanju, zaključenju rsaprave i predlogu disciplinske mere.
Član 21.
U zapisnik se unose podaci o tome da li je čitan zahtev za pokretanje disciplinkskog postupka, iskaz radnika, kakav je bio dokazni postupak, izjava svedoka i veštaka ako su saslušani, predlozi koji su istaknuti i šta je o njima odlučeno.
Iskazi radnika, svedoka, branioca, veštaka i ostalih učesnika unose se u zapisnik skraćeno, a ako je potrebno, pojedini delovi izjava ili ceo iskaz, unose se u zapisnik onako kako su izneti.
Zapisnik potpisuje direktor škole i zapisničar.
Član 22.
Direktor škole, nakon okončanog disciplinskog postupka, donosi rešenje kojim zaposlenog oglašava krivim i izriče meru, oslobađa odgovornosti ili obustavlja postupak.
Zaposleni može biti oslobođen od odgovornosti ako radnja, zbog koje je pokrenut disciplinski postupak ne predstavlja povredu obaveze utvrđenu ovim Pravilnikom; ako postoje okolnosti koje isključuju odgovornost radnika; ako povredu radne obaveze nije učinio svojom krivicom, odnosno bez namere ili krajnje nepažnje; ako je povredu učinio u neuračunljivom stanju i ako povreda nije učinjena na radu ili u vezi sa radom.
Član 23.
Odluka o izricanju disciplinske mere koju donosi direktor škole, sadrži:
-uvod, u kome se navodi propis koji ovlašćuje direktora za donošenje odluke u disciplinskom postupku, podaci o datumu podnošenja zahteva kojim je predložena disciplinska mera,
-izreku, u kojoj se navodi povreda radne obaveze ili osnov oslobađanja,
-obrazloženje, u kome se navode činjenice na kojima se zasniva povreda radne obaveze, oslobađa odgovornosti i ocenjuju otežavajuće, odnosno olakšavajuće okolnosti,
-pouku o pravnom leku i roku za prigovor,
-overu potpisom direktora i pečatom škole.
Član 24.
Odluka o izrečenoj disciplinskoj meri dostavlja se zaposlenom o čijoj je odgovornosti odlučivano kao i podnosiocu zahteva, u pisanom obliku, u roku od 8 dana od dana donošenja.
Član 25.
Protiv odluke direktora škole o izrečenoj disciplinskoj meri zaposleni može podneti prigovor Školskom odboru u roku od 8 dana od dana uručenja odluke.
Školski odbor je dužan da odluči o prigovoru u roku od 15 dana od dana podnošenja prigovora.
Povodom podnetog prigovora na odluku o izricanju disciplinske mere, Školski odbor može:
– potvrditi odluku prvostepenog organa
– ukinti odluku prvostepenog organa i predmet vratiti na ponovno odlučivanje,
– prinačiti odluku prvostepenog organa
Član 26.
Ukoliko Školski odbor u roku od 15 dana ne odluči o podnetom prigovoru ili ukoliko radnik nije zadovoljan donetom odlukom povodom prigovora, može dalju zaštitu prava da ostvari pred sudom, pokretanjem postupka u roku od 15 dana od donete odluke po prigovoru, odnosno po isteku roka u kome je odluka morala biti doneta.
Član 27.
Pokretanje i vođenje disciplinskog postupka zastareva u roku od 6 meseci od dana izvršenja povrede radne obaveze.
Rok iz stava 1. ovog člana ne teče za vreme odsustvovanja sa rada zbog bolovanja ili godišnjeg odmora.
Član 28.
Direktor škole obaveštava osnovnu organizaciju sindikata radi prisustvovanja raspravama i zauzimanja stava o izrečenim merama u cilju zaštite prava radnika.
Član 29.
Izrečena mera se ne može izvršiti po proteku od 30 dana od dana pravosnažnosti odluke o izrečenoj meri.
Član 30.
Zaposleni može da bude privremeno udaljen sa rada:
1. ako je protiv njega pokrenut postupak zbog teže povrede radne obaveze za koju se izriče mera prestanka radnog odnosa, ako binjegovo ostajanje na radu moglo da šteti interesima škole.
2. ako je protiv njega pokrenut krivični postupak zbog krivičnog dela učinjenog na radu ili u vezi sa radom.
Udaljenje zaposlenog sa rada može trajati do konačnosti odluke o utvrđivanju odgovornosti zaposlenog zbog povrede radne obaveze.
Član 31.
Nastavnik ili stručni saradnik udaljava se sa rada zbog učinjene teže povrede radne obaveze do okončanja disciplinskog postupka.
Ako direktor ne udalji nastavnika ili stručnog saradnika, Školski odbor je dužan da donese odluku o udaljenju iz stava 1. ovog člana.
Član 32.
Zaposleni kome je određen pritvor udaljuje se sa rada od prvog dana pritvora, dok pritvor traje.

Član 33.
Za vreme privremenog udaljenja zaposlenog sa rada u smislu člana 30.i 31. ovog Pravilnika, zaposlenom pripada nakanada zarade u visini jedne četvrtine, a ako izdržava porodicu u visini jedne trećine mesečne neto zarade,koju je ostvario za mesec pre privremenog udaljenja.
Naknada zarade za vreme privremenog udaljenja sa rada zaposlenom kome je određen pritvor isplaćuje se na teret organa koji je odredio pritvor.
Zaposlenom za vreme privremenog udaljenja sa rada pripada razlika između iznosa zarade primljene po osnovu stava 1. ovog člana i punog iznosa zarade ostvarene za mesec pre privremenog udaljenja uvećanog za prosečan porast zarada zaposlenih kod poslodavca za vreme u kome mu pripada naknada i to:
1.ako krivični postupak protiv njega bude obustavljen pravosnažnom odlukom, ako pravosnažnom odlukom bude oslobođen optužbe ili je optužba protiv njega odbijena ali ne zbog nenadležnosti.
2.ako zaposlenom ne bude izrečena mera prestanka radnog odnosa.
3. MATERIJALNA ODGOVORNOST RADNIKA ŠKOLE
Član 34.
Zaposleni koji na radu, odnosno u vezi sa radom namerno ili iz krajnje nepažnje prouzrokuje štetu školi dužan je da nastalu štetu nadoknadi.
Krivica zaposlenog za učinjenu štetu mora biti dokazana.
Ako krivica zaposlenog ne bude dokazana,zaposleni neće biti odgovoran za štetu.
Svako umanjenje vrednosti imovine ili sredstava kojima škola raspolaže, vrednosti na školskoj zgradi ili iznosa koji škola mora da isplati trećem licu na ime nadoknade štete, smatra se materijalnom štetom.
Radnik je odgovoran za materijalnu štetu koju svojim radom ili propuštanjem da uradi, pričini namerno ili iz krajnje nepažnje.
Član 35.
Smatraće se da je šteta prouzrokovana namerno ako radnik koji je počinio bio svestan da će svojim radom ili propuštanjem prouzrokovati ili da bi mogao prouzrokovati štetu, pa i pored toga pristaje da šteta bude prouzrokovana.
Smatra se da je radnik bio krajnje nepažljiv kada nije upotrebio onu pažnju koja se može očekivati od radnika škole sa prosečnim sposobnostima, u istom slučaju i pod istim okolnostima.
Član 36.
Ako je štetu prouzrokovalo više radnika, svaki radnik je posebno odgovoran za deo štete koju je svojim radom ili propuštanjem prouzrokovao.
Kada ne može da se utvrdi udeo svakog radnika u nastaloj šteti, štetu nadoknađuju svi radnici solidarno.
Za štetu odgovara i radnik koji je učinioca podstrekavao ili mu pomagao.

Član 37.
Postojanje štete, okolnosti pod kojima je nastala, njenu visinu i kako će se nadoknaditi, utvrđuje posebna komisija za utvrđivanje štete.
Članove komisije iz stava 1. ovog člana imenuje direktor škole.
Komisija ima predsednika i 2 člana i isti broj zamenika. Komisija radi u punom sastavu, a odlučuje većinom glasova.
Član 38.
Radnik je obavezan da najdalje u roku od 24 časa da prijavi štetu koju je prouzrokovao.
Prouzrokovana šteta prijavljuje se sekretaru ili direktoru škole.
Član 39.
Na osnovu podnete prijave ili na osnovu ličnog saznanja, direktor pokreće postupak za utvrđivanje prouzrokovane štete i odgovornosti radnika za prouzrokovanu štetu.
Postupak za utvrđivanje prouzrokovane štete pokreće se zahtevom.
Zahtev za pokretanje postupka za utvrđivanje štete sadrži podatke o radniku koji je štetu prouzrokovao, podatke o eventualnoj šteti i dokaze kojima se utvrđuje postojanje štete i njena visina.
Član 40.
Zahtev za pokretanje postupka o utvrđivanju štete dostavlja se Komisiji za utvrđivanje štete.
Komisija iz stava 1. ovog člana može da pozove stručne radnike koji će pomoći da se postojanje štete i obim štete objektivno utvrdi.
Član 41.
Komisija utvrđuje postojanje i obim štete i odgovornost za prouzrokovanu štetu, saslušavanjem radnika koji je štetu prouzrokovao i svedoka, utvrđivanjem i veštačenjem i izvođenjem drugih dokaza potrebnih da se šteta i odgovornost za štetu objektivno utvrde.
Visina štete utvrđuje se na osnovu cenovnika i knjigovodstvene vrednosti oštećene stvari, a ako to nije moguće, komisija procenjuje štetu uz pomoć stručnih radnika koje je pozvala.
Komisija donosi odluku o visini štete, odgovornosti za štetu i obavezi radnika da štetu nadoknadi u određenom roku.
Član 42.
Pristanak radnika da nadoknadi štetu daje se kao pismena izjava.
Ako se radnik ne složi o visini štete, odgovornosti za štetu ili ne prihvati da nadoknadi štetu, komisija o tome sastavlja zapisnik koji dostavlja direktoru škole.

Član 43.
Ukoliko radnik ne nadoknadi štetu prema odluci Komisije u roku od 3 meseca, Škola će pokrenuti postupak pred sudom za naknadu štete.

Član 44.
U opravdanim slučajevima, kada bi plaćanjem naknade štete porodica radnika bila dovedena u tešku materijalnu situaciju, na predlog organizacije sindikata, Komisija može da predloži Školskom odboru da donese odluku kojom bi se radnik oslobodio u celini ili delimično od obaveze naknade štete.
Član 45.
Školski odbor, najkasnije u roku od 30 dana od dana kada je podnet Zahtev za naknadu štete, odlučuje o naknadi štete koja treba da se isplati radniku koju je ovaj pretrpeo na radu ili u vezi sa radom u Školi a koja je nastala krivicom Škole, odnosno lica za koje ona odgovara.
O naknadi štete radniku zaključuje se pismeno poravnanje koje ima snagu izvršnog naslova i o kom odlučuje Školski odbor.
Protekom roka iz stava 1. ovog člana, radnik može da zahteva naknadu štete pred nadležnim sudom.
Član 46.
Škola može isplaćenu štetu trećem licu da nadoknadi od radnika koji je štetu učinio, samo u slučaju ako ju je prouzrokovao namerno ili iz krajnje nepažnje.
Radnik koji je štetu pričinio obavezan je da školi nadoknadi iznos isplaćene štete.
Zahtev za naknadu štete zastareva za 6 meseci od dana isplaćene štete trećem licu.
Član 47.
Rok zastarelosti potraživanja naknade štete iznosi 3 godine i počinje da teče od dana saznanja za štetu i učinioca.

4. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 48.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana po objavljivanju na oglasnoj tabli škole.

Član 49.
Za sve što nije regulisano ovim Pravilnikom primenjivaće se odredbe Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakona o radu i Posebnog kolektivnog ugovora.

Član 50.
Disciplinskki postupci započeti do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, okončaće se po odredbama zakona, odnosno Pravilnika koji je važio do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih broj 98 od 04.04.2003.godine i broj 524 od 6.12.2004.godine
Broj_________________
Datum objavljivanja_______________
Datum stupanja na snagu_________________
PREDSEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA

____________________________________

Postavite komentar

Ostavite odgovor

Molimo vas da se prijavite koristeći jedan od sledećih načina da biste objavili svoj komentar:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s